Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Các bài viết về giáo viên

Cập nhật lúc : 09:15 07/08/2013  
Quy định mới về định mức giáo viên ở trường mầm non


Chiều 11/3, Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ ký thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

 
Các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập sẽ căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để vận dụng các quy định này để thực hiện.

 

Thông tư này thay thế cho thông tư liên tịch số 71/2007 ký giữa Bộ Nội vụ và Bộ GD-ĐT ngày 28/11/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Mặc dù không có vị trí việc làm cô nuôi nhưng Thông tư lại mở ra cơ chế cho các trường mầm non được phép hợp đồng người nấu ăn
mầm non, quy định mới
Ở những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo sẽ được bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ. Ảnh: Văn Chung

 

Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ, số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định cụ thể: với nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi là 15 trẻ; nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ; nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

 

Đối với lớp mẫu giáo: trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định cụ thể. Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi: 25 trẻ; Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi: 30 trẻ; Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi: 35 trẻ.

 

Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 1 trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 5 trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá 2 trẻ khuyết tật.

 

Thông tư cũng quy định định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở. Về hiệu trưởng: mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có 1 hiệu trưởng. Mỗi nhà trẻ có 1 phó hiệu trưởng; Trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 9 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 6 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 phó hiệu trưởng.

 

Trường mẫu giáo, trường mầm non có 9 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 6 nhóm, lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 2 phó hiệu trưởng.

 

Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có 5 điểm trường trở lên có thể bố trí thêm 1 phó hiệu trưởng.

 

Về định mức giáo viên: Ở những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo sẽ được bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ; đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp; Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày được bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.
 
 

 

Những nơi không đủ số trẻ theo quy định, Thông tư cũng quy định định mức giáo viên mầm non/số trẻ. Cụ thể, đối với nhóm trẻ: 01 giáo viên nuôi dạy 06 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi.

 

Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3-4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4-5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5-6 tuổi. Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3-4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4-5 tuổi hoặc 29 trẻ từ 5-6 tuổi.

 

Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lấp cũng áp dụng định mức giáo viên mầm non như trên.

 

Về quy định kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ: Nhà trẻ có từ 100 trẻ trở lên: trường mẫu giáo, trường mầm non có 9 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 6 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 3 người.

 

Nhà trẻ có dưới 100 trẻ: trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 9 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 6 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 2 người.

 

Về lao động hợp đồng. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động tại vị trí việc làm như sau: cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo được ký 1 người theo chế độ hợp đồng lao động để đảm nhận vị trí nấu ăn.

 

Về bảo vệ, căn cứ vào điều kiện kinh phí, nhu cầu, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ký hợp đồng lao động để đảm nhận vị trí bảo vệ, nhưng không vượt quá ba người.

 

Căn cứ Hướng dẫn của Thông tư liên tịch này và các quy định của pháp luật có liên quan, hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này