Thứ Hai, 25/05/2020

Buổi sáng

- Hội ý đầu tuần.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra hoạt động giáo viên – nhân viên (BGH

Buổi chiều

- Kiểm tra sinh hoạt chiều.

Thứ Ba, 26/05/2020

Buổi sáng

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra giờ ăn của trẻ (BGH)

Buổi chiều

- Tổ chức các hoạt động chiều.

- 16h30: Hội ý cấp ủy.

- 17h: Họp chi bộ

Thứ Tư, 27/05/2020

Buổi sáng

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra hoạt động giáo viên - nhân viên (BGH).

Buổi chiều

- Tổ chức sinh hoạt chiều.

- Kiểm tra các các hoạt động chiều (BGH).

- Sinh hoạt chuyên môn các khối, tổ.

Thứ Năm, 28/05/2020

Buổi sáng

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra hoạt động giáo viên – nhân viên.

giáo viên.

Buổi chiều

- Tổ chức sinh hoạt chiều.

- 17h: Họp hội đồng sư phạm nhà trường. 

Thứ Sáu, 29/05/2020

Buổi sáng

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Kiểm tra các góc chơi.

- Thống kê số liệu trẻ ra lớp

Buổi chiều

- Tổ chức sinh hoạt chiều.

- Tổng vệ sinh toàn trường.

- Báo cáo hoạt động ngày chủ nhật xanh.